Tư vấn đầu tư

Pexels Photo 4386339

CHUYỂN ĐỔI KHOẢN VAY THÀNH VỐN GÓP TRONG DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của thị trường tài chính quốc tế, việc vay vốn từ các nguồn nước ngoài đã trở thành một lựa chọn phổ biến đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu các khoản vay này có thể được chuyển đổi thành vốn góp cho doanh nghiệp hay không? Đây là một vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều yếu tố pháp lý, tài chính và chiến lược kinh doanh. Bài viết này sẽ đi sâu vào việc phân tích các quy định hiện hành, lợi ích và thách thức của việc chuyển đổi khoản vay nước ngoài thành vốn góp, nhằm cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện và rõ ràng hơn về vấn đề này.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 34 Thông tư 12/2022/TT-NHNN có quy định như sau:

“Các trường hợp rút vốn, trả nợ không thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài:

a) Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên cho vay;

b) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay;

c) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay;

d) Trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với bên cho vay;

đ) Trả nợ thông qua tài khoản của bên đi vay mở tại nước ngoài (trong trường hợp bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài).

…”

Theo đó, pháp luật cho phép chuyển khoản vay thành vốn góp cho doanh nghiệp thông qua hình thức sau:

– Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay

– Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay.

Như vậy, có thể chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn góp cho doanh nghiệp nếu như hai bên cho vay và bên vay có sự thỏa thuận chuyển đổi khoản nợ đó thành vốn góp cho doanh nghiệp.

Những khoản vay nào cần phải thực hiện đăng ký với ngân hàng nhà nước?

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 12/2022/TT-NHNN có quy định như sau:

“Khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

  1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.
  2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm.
  3. Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm tròn 01 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên.”

Như vậy, các khoản vay phải thực hiện đăng ký với ngân hàng nhà nước bao gồm:

(1) Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

(2) Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm

(3) Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc

Bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên

Trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm tròn 01 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên.

Hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về quy trình, thủ tục chuyển đổi khoản vay thành vốn góp cho doanh nghiệp. Vì xét về bản chất đây là một hình thức tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

Do đó, khi thực hiện việc thay đổi khoản vay thành vốn góp thì cách thức cũng sẽ tương đồng với thủ tục tăng vốn góp cho doanh nghiệp như sau:

(1) Lập văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi khoản vay thành vốn góp cho doanh nghiệp.

(2) Thông qua các thủ tục nội bộ của doanh nghiệp để xem xét, phê duyệt chuẩn bị bổ sung thành viên, cổ đông mới, thay đổi tỷ lệ nắm giữ phần vốn góp,…

(3) Thực hiện thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Các bên cần thực hiện thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận cổ đông, thành viên góp vốn mới như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin chấp thuận góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở.

Bước 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty gồm thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, thông tin của thành viên/cổ đông.

Bước 3: Thông báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty (nếu có) gồm thay đổi vốn đầu tư thực hiện dự án, thông tin của nhà đầu tư.

Bước 4: Thông báo về việc trả nợ bằng cổ phần/phần vốn góp với Ngân hàng nhà nước.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button