Tin tức

ho-so

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM – ベトナムでの外国企業設立の書類

Để thành lập các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư cần phải tuân thủ các điều ước Quốc tế và pháp luật quốc  gia. Với việc mở cửa thị trường và trở thành thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), Việt Nam đã và đang thu hút mạnh mẽ các các đầu tư nước ngoài. Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

ベトナムに外資系企業を設立するためには、投資家は国際条約と国内法を遵守する必要があります。市場を開き、国際貿易機関(WTO)のメンバーになることにより、ベトナムは外国からの投資を強く呼び込んでいます。ベトナムでの外国投資企業の設立は、投資法とドキュメントの実装。

Theo quy định tại Luật đầu tư 2014 của Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư tiến hành thành lập doanh nghiệp.

ベトナムの投資法の規定に基づき、外国人投資家は投資登録証明書の付与手続きを実施して、投資登録証明書を取得した後、投資家は企業の設立に進みます。

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam

ベトナムでの投資登録証明書の申請書類

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • 投資プロジェクト実施の書面要求;
 • Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • 個人の投資家に対して: IDカード/パスポートのコピー; 組織の投資家に対して: 組織成立証明書のコピー;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • 投資プロジェクトの提案書;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • 次の文書のコピー:過去2年間の投資家の財政答申書;親会社の財政的支援の確約書;組織政的へ財政的支援の確約書;投資家財政能力の確約書;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu;
 • 土地用の提案書/地点用の証明書のコピー;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ sản xuất
 • テクノロジーの使用の説明書
 • Hợp đồng thuê địa điểm và các tài liệu chứng minh địa điểm khác
 • リース契約および場所を証明するその他の文書

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

営業登録証明書の申請書類

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • 営業成立の提案書
 • Điều lệ công ty
 • 会社の定款の草案
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức
 • メンバーのリスト/設立株主のリスト

NACI LAW,

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, Khu văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

ハノイ事務所:ハノイ市、カウジャイ区、169 グエンゴックヴ6階。

Văn phòng  Hồ Chí Minh: Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

ホーチミン事務所:ホーチミン市、三区、412グエンティミンカイ、H Mオフィスビル14階。

Cam kết của Naci Law khi thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng:

 1. Luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
 2. Cập nhật, thông báo tiến độ theo giai đoạn cho khách hàng.
 3. Luôn tìm các phương án để hạn chế tốt nhất các rủi ro và giải quyết tận cùng nếu có các rủi ro phát sinh.
 4. Hoàn lại chi phí cho khách hàng nếu đã nỗ lực nhưng không thể hoàn thành được công việc.

お客様への法的サービスの提供に対するNaci Lawの確約

 • ベトナムの法律と国際法を常に遵守します
 • 更新し、ステージの進捗をお客様に通知します
 • リスクを最小化する最善の方法を常に探し、リスクが発生した場合に対処します
 • ジョブを完了できない場合は、お客様に費用を払い戻します

 

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button