picture1

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của các tác giả, nhà sáng tạo đối với những sáng tạo về văn học, nghệ thuật và khoa học khi được thể hiện dưới dạng vật chất nhất định – sau đây gọi là tác phẩm. Người nắm giữ quyền tác giả đồng thời nắm giữ hai quyền đó […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button