pexels-fauxels-3183165

TÀI SẢN GÓP VỐN

Luật Doanh nghiệp có định nghĩa, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Có thể thấy, việc góp vốn sẽ được thực hiện khi […]

Apple store

GỠ BỎ TÁC PHẨM XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ TRÊN APPLE STORE

Phát triển kinh tế gắn liền với công nghệ số là một chiến lược mang tính toàn cầu, có thể coi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là nền tảng để các quốc gia coi công nghệ là nhân tố và công cụ đưa nền kinh tế quốc gia phát triển nhanh hơn. Các ứng […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button