Cac Hinh Thuc Chao Ban Co Phan

Các hình thức chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty phát hành thêm cổ phần được quyền chào bán và bán số cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ của công ty. Chào bán cổ phần của công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết, đại chúng được […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button