huy-bo

Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Quản lý nhà nước cũng là một chế định được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ bao gồm: Nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Nội dung quản lý […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button