[dt Dn] Dieu Chinh Tang Quy Mo San Xuat Doi Voi Du An Cua Doanh Nghiep Fdi Lpd

ĐIỀU CHỈNH TĂNG QUY MÔ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP FDI

1. Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư 2020; Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Luật doanh nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button