[DT-DN]_Dieu chinh tang quy mo san xuat doi voi du an cua doanh nghiep fdi_LPD

ĐIỀU CHỈNH TĂNG QUY MÔ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP FDI

1. Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư 2020; Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Luật doanh nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định […]

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button