Tư vấn doanh nghiệp

Tu Van Phap Ly Thuong Xuyen

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Góp vốn là một trong những vấn đề quan trọng khi thành lập doanh nghiệp cũng như đối với doanh nghiệp đã thành lập có nhu cầu tăng vốn. tuy nhiên, có khá nhiều những băn khoăn xung quanh vấn đề này và một trong số đó là về loại tài sản góp vốn.

Vậy tài sản góp vốn là gì? Tài sản góp vốn là tài sản thuộc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của cá nhân/thành viên/cổ đông công ty có ý định góp vào công ty. Tài sản này có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Theo đó, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp hay góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ của công ty có thể được sử dụng bằng Đồng Việt Nam hoặc các loại tài sản khác. Tuy nhiên, pháp luật về doanh nghiệp Việt Nam có quy định “Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.” Từ đó, ta có thể thấy rằng, trong trường hợp góp vốn bằng một loại tài sản khác không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì sẽ phát sinh thêm một loại thủ tục được gọi là “định giá tài sản góp vốn”.

Định giá tài sản góp vốn?

Thẩm quyền định giá tài sản góp vốn:

  • Đôi với trường hợp góp vốn thành lập doanh nghiệp, chủ thể định giá tài sản bao gồm: thành viên/cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc định giá thông qua tổ chức thẩm định giá;
  • Trường hợp định giá tài sản trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp nhằm tăng vốn điều lệ, chủ thể thẩm định giá là: chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc thông qua tổ chức thẩm định giá.

Lưu ý: định giá tài sản thông qua tổ chức thẩm định giá trong cả hai trường hợp thì giá trị tài sản góp vốn vẫn phải được người góp vốn, chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trách nhiệm của các bên khi tiến hành định giá tài sản góp vốn: Đối với tài sản góp vốn được các bên định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên/cổ đông sang lập; người góp vốn/chủ sở hữu/thành viên Hội đồng thành viên/thành viên Hội đồng quản trị cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá và liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do cố ý định giá tì sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Ngoài thủ tục định giá tài sản góp vốn, thì thành viên/cổ đông công ty cần phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty, cụ thể:

  • Tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty.
  • Tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.

DANG THI THAO ANH

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button