Tư vấn đầu tư

Towfiqu Barbhuiya Joqwsi9u Xm Unsplash

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CÓ ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA?

Nghị định 09/2018/NĐ-CP định nghĩa “phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại”, như vậy có thể hiểu phân phối bao gồm các hoạt động: bán buôn hàng hóa, bán lẻ hàng hóa, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Đây đều không phải là các dịch vụ liên quan đến sản xuất. Bên cạnh đó, Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO cũng có quy định hoạt động phân phối hàng hóa đã được cam kết mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước thành viên và không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ.

Mặt khác, Nghị định 35/2022/NĐ-CP định nghĩa “khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp”. Có thể thấy, hoạt động chủ yêu của các khu công nghiệp là hoạt động chuyên sản xuất hàng công nghiệp và các dịch vụ liên quan đến sản xuất.

Đối chiếu các quy định nêu trên có thể thấy khu công nghiệp không thu hút đầu tư đối với dịch vụ phân phối hàng hóa. Tuy nhiên, các văn bản cũng không đề cập đến vấn đề cấm hay hạn chế các dự án đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp đăng ký dịch vụ phân phối này. Vì vậy, các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp vẫn có thể đăng ký dịch vụ phân phối hàng hóa nhưng sẽ khó khăn hơn việc bổ sung các ngành nghề về sản xuất, dịch vụ liên quan đến sản xuất hàng hóa.

Nghị định 31/2021/NĐ-CP có quy định “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư”. Như vậy, để có thể giảm thiểu khó khăn trong việc hoạt động phân phối hàng hóa của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, doanh nghiệp có thể xem xét bổ sung ngành nghề phân phối hàng hóa và tiến hành phân phối hàng hóa ngoài khu công nghiệp. Đối với hướng giải quyết này, sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Địa điểm thực hiện dự án là trụ sở chính của doanh nghiệp, sau khi bổ sung ngành nghề phân phối, công ty nên lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ở ngoài khu công nghiệp để thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa.

Trường hợp 2: Địa điểm thực hiện dự án khác trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở chính ở ngoài khu công nghiệp, doanh nghiệp chỉ cần bổ sung ngành nghề phân phối và tiến hành hoạt động phân phối hàng hóa mà không cần phải lập chi nhánh hoặc địa điêm kinh doanh.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp nằm trong khu chế xuất (doanh nghiệp chế xuất) được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan, khi hoạt động phân phối hàng hóa nên lập chi nhánh hạch toán độc lập với doanh nghiệp để minh bạch, rõ ràng trong kê khai và nộp thuế.

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button