Tư vấn đầu tư

Điều Chỉnh Vốn Thực Hiện Dự án đầu Tư

ĐIỀU CHỈNH VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bên cạnh nhu cầu thực việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhiều nhà đầu tư cũng đang có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp phép trước đó. Bởi trên thực tế trong quá trình hoạt động dự án cần phải điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, pháp luật Việt Nam ban hành Luật Đầu tư và quy định cụ thể về điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam. Việc ban hành quy định về điều chỉnh dự án đầu tư, giúp các nhà đầu tư có cơ sở để đăng ký thay đổi nội dung dự án.

Nắm bắt được yêu cầu này của Quý Khách Hàng, Nacilaw đưa ra bài viết dưới đây về các quy định, trình tự thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp có sự thay đổi về vốn đầu tư của dự án.

1. Thành phần hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 44 và Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ – CP hướng dẫn Luật đầu tư thì thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

d) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đối với tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư phải thể hiện rõ việc nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, đủ nguồn vốn để có thể bổ sung tăng thêm vốn góp thực hiện dự án, hay tài liệu của các tổ chức tín dụng cam kết cho nhà đầu tư được huy động nguồn vốn vay trong suốt quá trình thực hiện dự án.

2. Một số lưu ý khi thực hiện việc điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Thứ nhất, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có quy định cụ thể về tổng vốn đầu tư của dự án, trong đó có xác định số lượng và tỷ lệ cụ thể của vốn góp của mỗi nhà đầu tư, vốn huy động. Vốn góp của các nhà đầu tư tham gia trong dự án cũng đồng thời là vốn điều lệ của công ty có vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vốn huy động là giới hạn tối đa về tổng dư nợ các khoản vay của công ty có vốn nước ngoài để phục vụ triển khai dự án. Theo đó, khi công ty có vốn nước ngoài phát sinh việc điều chỉnh tăng, giảm vốn góp, vốn huy động hoặc thay đổi Nhà đầu tư góp vốn thì sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư của dự án, đồng thời có thể làm phát sinh thêm việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ.

Thứ hai, đối với nội dung thay đổi vốn đầu tư, nhà đầu tư cần phải có lý do phù hợp với nội dung đăng ký điều chỉnh để giải trình với cơ quan đăng ký đầu tư. Vì vậy, để có thể thực hiện được nội dung tăng vốn, nhà đầu tư phải đưa ra được mục đích tăng vốn dùng để làm gì? Ví dụ: Phục vụ mục đích mở rộng quy mô sản xuất, bổ sung mục tiêu mới, xây dựng thêm nhà xưởng, cần thêm nguồn vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu …. Ngoài ra, nhà đầu tư phải giải trình được tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu đã được phân bổ cho những hạng mục gì, thể hiện đã sử dụng hết hoặc gần hết nguồn vốn ban đầu và nhu cầu cần tăng thêm vốn để đưa dự án hoạt động ổn định.

Thứ ba, nhà đầu tư có thể điều chỉnh hai nguồn vốn chủ yếu được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Vốn góp và Vốn huy động. Đối với trường hợp thay đổi vốn góp thực hiện dự án, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thay đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể dẫn đến việc phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Quy trình thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Thẩm quyền: Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh tỷ lệ vốn góp trên giấy chứng nhận đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước đó.

a) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

c) Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

  • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
  • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
  • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhà đầu tư tiến hành chuẩn bị bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 1 của bài viết này và nộp tới Cơ quan đăng ký đầu tư tại nơi dự án được thành lập.

Bước 2: Nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 5, Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Để biết cơ quan nào đã cấp Giấy phép đầu tư cho bạn, bạn có thể xem trong Giấy chứng nhận đầu tư ở phần trên cùng bên trái của Giấy giấy phép đầu tư.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và nhận kết quả:

Khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu và hướng dẫn Nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung.

Sau thời gian thẩm định, nếu hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép đầu tư đã ghi nhận những thông tin điều chỉnh của Dự án cho Nhà đầu tư.

Trong trường hợp từ chối điều chỉnh Dự án đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối.

Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh tỷ lệ vốn góp trên giấy chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Kết luận: Trên đây là những thông tin về điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư do Nacilaw biên soạn tư vấn. Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với số điện thoại Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng.

ĐỖ THÀNH LONG

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button