Tin tức

[shtt] MẪu TỜ Khai MỚi NhẤt ĐĂng KÝ QuyỀn TÁc GiẢ 2023

MẪU TỜ KHAI MỚI NHẤT ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ NĂM 2023

Nhằm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Để làm rõ hơn các quy định này, ngày 02/06/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

Theo đó, thay vì 01 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả và 01 mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan. Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL đã ban hành 08 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả tương ứng với các loại hình tác phẩm và 01 mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan. Cụ thể:

Các mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, bao gồm: 08 mẫu

Mẫu số 01: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học;  khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác

Mẫu số 02: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Mẫu số 03: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Mẫu số 04: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Mẫu số 05: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh

Mẫu số 06: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu

Mẫu số 07: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với sách giáo khoa, giáo trình

Mẫu số 08: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan: 01 mẫu

Mẫu số 09: Tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Như vậy, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023, tờ khai đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai được quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL mới được coi là hợp lệ. 

Tham khảo toàn văn Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/110745.htm

 

Đào Hương Thảo

Legal Consultant

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button