Tư vấn đầu tư

Chuyen nhuong mot phan du an dau tu

CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Căn cứ pháp lý
 • Biểu cam kết WTO;
 • Luật đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 • Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản;
 • Luật đất đai 2013.
 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

          Khi một dự án đầu tư đi vào hoạt động có thể do kế hoạch thực hiện dự án, kế hoạch tài chính hay vận hành kém hiệu quả mà nhà đầu tư cần chuyển nhượng một phần dự án cho các nhà đầu tư khác tham gia để đảm bảo tạo điều kiện hoạt động dự án hiệu quả. Vậy để chuyển nhượng một phần dự án đầu tư cần đáp ứng điều kiện và quy trình thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư do chuyển nhượng một phần dự án như thế nào? Naci Law xin tư vấn cụ thể qua bài viết bên dưới. 

2. Điều kiện để có thể chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

          Phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt trong các trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn thực hiện dự án.

Phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt trong các trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt một phần dự án thuộc phần dự án dự kiến chuyển nhượng như:

 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật Đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Chấm dứt theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

          Ngoài ra, trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài cần phải xem xét đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường, bảo đảm an ninh quốc phòng, quy định về đất đai cụ thể tham khảo bài viết về chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại đây

3. Quy trình thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư do chuyển nhượng một phần dự án

          Đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án kinh doanh bất động sản vui lòng tham khảo về thẩm quyền, điều kiện và thủ tục tại đây trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh bên dưới.

          Về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do chuyển nhượng một phần dự án hồ sơ cần chuẩn bị, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng;
 • Hợp đồng về việc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư;
 • Các tài liệu về tư cách pháp lý nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư;
 • Hợp đồng BCC (trường hợp dự án hoạt động theo hình thức Hợp đồng BCC)
 • Tài liệu về chứng minh tài chính nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, tổ chức tài chính; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính nhà đầu tư.

          Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án nộp 08 bộ hồ sơ trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trừ trường hợp dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

          Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ ở trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư.

          Trường hợp dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

          Ngoài ra đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ ở trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

LE PHAT DAT

(Legal Consultant)

Facebook messengerFacebook messenger
Call Now Button